. x . . a . . n . . d .
مدیریت کسب و کار، بازاریابی الکترونیکی

مدیریت کسب و کار
ابزار های مرتبط با بازاریابی الکترونیکی

محمد زند

درباره من

درباره محمد زند

تصویر محمدزندخانه شهري

ایده پرداز و متخصص

تست لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

من چه کارهایی میتوانم بکنم

e-Business

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

WEB DESIGN

لورم  ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

SEO

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

Security

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

Information Technology

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

Recreation

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

کارهای بیشتر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

پروژه های انجام شده

+300

پروژه های بسیار موفق

+250

پروژه های در حال انجام

+150

سوابق من

تحصیلات

تهران - غير انتفاعي نور طوبي 1393/06/30

مهندسی فنآوری اطلاعات - تجارت الكترونيك - كارشناسي ارشد تجارت الكترونيك

تهران - غیر انتفاعی مهر البرز1392/06/30

مهندسی فنآوری اطلاعات - مديريت سيستم هاي اطلاعات - کارشناسی ارشد - لغو شده

تهران : سایبرتک کالج1390/09/30

مهندسی مایکروسافت - Enterprise Administration - MCITP

مشهد : اقبال لاهوری 1388/06/26

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار - لیسانس

مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم : سمنان 1386/04/30

کامپیوتر-مهندسي نرم افزار-فوق ديپلم

سوابق شغلی

شاپرک 1394/04/01
1395/01/01

طراح
گرافیک / تبلیغات

زیرساخت شبکه کاویان نو1390/11/01

مشاور IT
مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات

بهسازه صنعت انگاره1390/11/01

مشاور IT
مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات

ارمیا سیستم پایتخت1390/11/01
1391/03/01

مشاور IT
مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات

ارتباطات شرق 1389/07/04
1390/09/28

نماينده رسمي شركت پردازش تردد تهران
سيستم هاي حضور و غياب تشخيص چهره ، اثر انگشتي و كارت بدون تماس

مركز خدمات حوزه هاي علميه سراسر كشور1389/07/04
1390/07/30

دفتر گشترش فناوري اطلاعات و ارتباطات
نقد ، بررسي و تحليل سيستم اتوماسيون جامع فروشگاه مجازي طلاب

مرکز مدیریت حوزه های علمیه - فناوری اطلاعات و ارتباطات 1389/07/01

کارشناس پایگاه های اطلاع رسانی
web server , mail server , dns server , ftp server, data base server, project management , workflow , services , . . .

مرکز مدیریت حوزه های علمیه - فناوری اطلاعات و ارتباطات 1389/01/01
1389/07/30

مسئول سایت های مراکز حوزوی
پایگاه های اطلاع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه

مرکز مدیریت حوزه های علمیه - فناوری اطلاعات و ارتباطات 1388/07/01
1388/12/29

مسئول سایت فناوری حوزه های علمیه
پایگاه های اطلاع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه واحد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

بانک دکوراسیون 1388/03/01

مشاور
decorationbook.ir

شرکت نوین الکترونیک اصفهان 1387/12/01
1389/09/28

مشاور
novinelectronic.com

شرکت شهد آفرین پایتخت 1387/07/01

مدیریت فناوری اطلاعات
مشاوره

دانشگاه اقبال لاهوری 1386/06/01
1388/07/01

مدرس
تدریس هوش مصنوعی ، مهندسی نرم افزار ، شبکه ، اینترنت ، طراحی - گرافیک - برنامه نویسی - شبکه - پردازش تصویر - رباتیک

وب 1385/01/01

مدرس ، مشاور طراح
آموزش الکترونیک : مهندسی نرم افزار ( شبکه ، گرافیک ، برنامه نویسی و . . . )

شرکت پردازش تردد : TPS 1385/01/01

کارشناس فنی
دوربین مدار بسته ، دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره ، اثر انگشت و کارتی

دانشگاه سمنان 1383/01/01
1385/01/01

کارمند
شبکه / آموزش / گرافیک / نرم افزار / برنامه نویسی/ پایگاه داده / وب / . . .

صبا 1382/01/01
1383/01/01

مدیریت شبکه
مدیریت شبکه

بهنما 1381/01/01
1382/01/01

طراح
گرافیک / تبلیغات

توانایی ها

Design

80%

SEO

85%

Photoshop

20%

e-marketing

30%

Security

5%

Project Management

35%

گالری من

گالری من

تست اضافه شدن تصویر
تصویر جدید تستی
یه پروژه یا خاطره از سال 1384
پروژه های قدیمی، تمرین های کلاسی هر چی که سال 1382 بوده بعدا جالب می شه
کلا همه چیز اینجا باید مربوط به سال 1382 باشه
توضیحات تصاویر مربوط به سال 1382
Quisque in tempor sapien, et cursus neque. Nunc pulvinar diam ac dapibus mollis. Etiam id iaculis lorem. Donec bibendum volutpat ante, eu consequat nisi suscipit at. Etiam interdum augue dolor, id auctor felis volutpat sed. Phasellus id ex ultrices, tempus leo eget, volutpat diam. In sit amet magna faucibus, molestie nisi in, hendrerit libero. Morbi auctor velit sagittis, elementum lorem eget, imperdiet nisl.

نظرات دوستان

تماس با من

با من در تماس باشید

راه های تماس با من


ایران،تهران


0919 159 70 40


0919 159 70 40


0919 159 70 40


expert.zand@gmail.com


www.xand.ir